ask
I got socks!

I got socks!

pomeranian pommer puppy dog socks cute cherry cherrys cherry socks